වගකීම් ලේඛනය

  • යුර්බෝර්න්ගේ වගකීම

    Eurborn Co., Ltd's WARRANTY කොන්දේසි සහ සීමාවන් Eurborn Co. Ltd අදාළ නීති යටතේ ස්ථාපිත කාලසීමාව සඳහා නිෂ්පාදන සහ/හෝ සැලසුම් දෝෂ වලට එරෙහිව තම නිෂ්පාදන සහතික කරයි.වගකීම් කාලය ඉන්වොයිසි දිනයේ සිට ක්රියාත්මක වේ.p මත වගකීම්...
    වැඩිදුර කියවන්න
  • Eurborn rma ආකෘතිය

    Return Material Authorization (RMA) ආකෘති පත්‍රය RMA ID ප්‍රාග්ධන ලතින් අකුරු භාවිතයෙන් * ලෙස සලකුණු කර ඇති සියලුම ක්ෂේත්‍ර පුරවන්න - දෝෂ සහිත නිෂ්පාදන බහුවිධ ඉන්වොයිසිවලට සම්බන්ධ නම්, සෑම ඉන්වොයිසියකටම එක් පෝරමයක් පුරවන්න - තොරතුරු අපැහැදිලි ලෙස සලකන්නේ නම්, RMA ...
    වැඩිදුර කියවන්න