เอกสารการรับประกัน

  • วันรันตีแห่งเออร์บอร์น

    การรับประกันของ Eurborn Co., Ltd เงื่อนไขและข้อจำกัด Eurborn Co. Ltd รับประกันผลิตภัณฑ์ของตนจากข้อบกพร่องในการผลิตและ/หรือการออกแบบตามระยะเวลาที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ การรับประกันเป...
    อ่านเพิ่มเติม
  • แบบฟอร์ม Eurborn rma

    Return Material Authorization (RMA) แบบฟอร์ม RMA ID โปรดกรอกฟิลด์ทั้งหมดที่มีเครื่องหมาย * โดยใช้อักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ - หากสินค้าที่มีข้อบกพร่องเกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้หลายใบ ให้กรอกแบบฟอร์มเดียวต่อทุกๆ ใบแจ้งหนี้ - หากข้อมูลถือว่าไม่ชัดเจน RMA ...
    อ่านเพิ่มเติม